Shoyu $15

Chicken broth, shoyu tare, negi, wakame.  Served with chicken chashu & ajitama egg.