Tonkotsu-Gyokai Tsukemen $15

pork and fish double broth “gravy,” dipping noodles, chashu, half ajitama egg