Vegan Shoyu $9

shoyu seasoned shiitake-kombu dashi, seasoned tofu. vegan